Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

שבת 5 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
היסטוריה יהודית

לפי דיעות שונות המובאות בספר סדר הדורות, כ"ח בטבת הוא יום הולדתו – ויום פטירתו – של שמעון בן יעקב (דיעות אחרות סוברות כי הוא נולד בכ"א בטבת).

ביום זה סיים שמעון בן שטח לסלק את הצדוקים (זרם הכופר בתורה שבעל-פה ובסמכות חכמינו זכרונם לברכה) ששלטו בסנהדרין, והחליף אותם עם תלמידי חכמים הנאמנים לתורת ישראל. היה זה בכ"ח בטבת שנת ג'תרפ לבריאת העולם.

ביום זה נולדה הרבנית חנה, אמו של הרבי מליובאוויטש זי"ע. הרבנית חנה היתה אשתו של רבי לוי יצחק שניאורסאהן, רב העיר דנייפרופטרובסק, ועודדה ללא חת את הפצת היהדות שלו למרות רדיפות הק.ג.ב.

הלכות ומנהגים

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש שבט, שיחול ביום שני הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית