Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום רביעי 30 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
05:17
עלות השחר (עלות השחר):
05:50
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:36
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:03
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:10
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:12
שקיעת החמה (שקיעה):
17:39
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
53:39 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום כ"ד בטבת, בשנה השנית לדריוש, התנבא זכריה בן ברכיהו את הנבואה הבאה, בה אמר לו האלוקים:

"שבתי לירושלים ברחמים – ביתי יבנה בה, נאום ה' צבאות... עוד קרא לאמור כה אמר ה' צבאות: עוד תפוצנה ערי מטוב, ונחם ה' עוד את ציון, ובחר עוד בירושלים".

שנתיים לאחר-מכן הסתיימה בנייתו של בית המקדש השני בג' באדר.

הרבנית מנוחה רחל סלונים, בתו של רבי דובער, האדמו"ר האמצעי ונכדתו של רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד תנועת חב"ד, נולדה ביום בו השתחרר סביה מהמאסר הצארי, בשל עלילת שווא שטפלו עליו ולפיכך נקראה "מנוחה" (שמה השני, רחל, היה שם דודתה שנפטרה בצעירותה).

הרבנית הגשימה את חלום חייה ועלתה להתגורר בארץ הקודש, שם התיישבה בחברון. היא היתה מפורסמת בקרב הקהילה היהודית בשל צדקנותה. בשנת 1888 היא נפטרה בגיל 90.