Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 22 ינואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:40
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:57
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:05
שקיעת החמה (שקיעה):
17:31
לילה (צאת הכוכבים):
23:52
חצות הלילה (הלילה):
52:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הספר "חובת הלבבות", הספר הקלאסי של האתיקה היהודית, נכתב על-ידי רבינו בחיי בן יוסף איבן פקודא בשנת 1161 או קודם לכן, ותורגם לעברית על-ידי המתרגם המפורסם רבי יהודה איבן תיבון בשנת 1167. הוא נדפס לראשונה בכ"ה בטבת שנת ה'שיט לבריאת העולם.

הנה מאמר עם סיפור חייו של רבינו בחיי וסקירת הספר חובת הלבבות.