Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום רביעי 2 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
05:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:02
סוף זמן תפילת שחרית:
11:44
חצות (היום):
12:11
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:48
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:48
שקיעת החמה (שקיעה):
17:15
לילה (צאת הכוכבים):
23:44
חצות הלילה (הלילה):
51:10 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הספר "חובת הלבבות", הספר הקלאסי של האתיקה היהודית, נכתב על-ידי רבינו בחיי בן יוסף איבן פקודא בשנת 1161 או קודם לכן, ותורגם לעברית על-ידי המתרגם המפורסם רבי יהודה איבן תיבון בשנת 1167. הוא נדפס לראשונה בכ"ה בטבת שנת ה'שיט לבריאת העולם.

הנה מאמר עם סיפור חייו של רבינו בחיי וסקירת הספר חובת הלבבות.