Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

שבת 19 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
היסטוריה יהודית

הרבנית שטערנא שרה היתה אשתו של הרבי החמישי מליובאוויטש, רבי שלום דובער שניאורסאהן, ואם הרבי השישי, רבי יוסף יצחק. היא נמלטה יחד עם בעלה במהלך מלחמת העולם הראשונה מליובאוויטש לרוסטוב, שם נפטר בעלה בגיל 59. היא היתה עדה למאסרו של בנה, רבי יוסף יצחק, על-ידי המשטרה החשאית הרוסית ב"עוון" הפצת יהדות. יחד עמו היא נמלטה מורשה הנאצית והגיעה לארצות-הברית, שם נפטרה בי"ג שבט תש"ב (1942).

הלכות ומנהגים

בשבת זו אנו קוראים את פרשת השבוע, פרשת בשלח, המכילה את "שירת הים" שנאמרה על-ידי בני-ישראל כשניצלו מיד המצרים, כשים סוף נקרע לפניהם ואיפשר להם לעבור בחרבה, ולאחר-מכן הטביע את אויביהם המצרים. לפיכך שבת זו נקראה "שבת שירה".

חכמינו זכרונם לברכה מספרים כי הציפורים השתתפו אף הם בשירת בני-ישראל, ולפיכך נהוג לתת לציפורים בערב שבת אוכל, כהכרת תודה.