Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 15 ינואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:50
חצות (היום):
12:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:58
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:58
שקיעת החמה (שקיעה):
17:25
לילה (צאת הכוכבים):
23:50
חצות הלילה (הלילה):
52:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הונא מארי בר מר זוטרא, שהיה נשיא ("ראש גלות") יהדות בבל, נרצח בפומפדיתא על-ידי השליט הפרסי בי"ח בטבת שנת ד'רכט לבריאת העולם. באותו יום נרצח רב משרשיא בר פקוד (המנהיג היהודי השלישי שנאסר עמם, רב אמימר בר מר יהודה, נרצח חדשיים לאחר-מכן).

י"ח בטבת הוא יום פטירת רבי צבי אלימלך מדינוב, מחבר הספר החסידי המפורסם "בני יששכר".