Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום חמישי 10 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:54
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:54
שקיעת החמה (שקיעה):
17:21
לילה (צאת הכוכבים):
23:48
חצות הלילה (הלילה):
51:38 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי אברהם מקאליסק היה מנהיג חסידי בדור השלישי של מנהיגי החסידות. בצעירותי, הוא למד יחד עם הגאון מוילנא שהיה מראשי המתנגדים לחסידות, אך לאחר-מכן הוא הצטרף לחסידים והפך לחסיד נלהב של המגיד ממעזריטש. תלמידיו נהגו לבזות חוגים אחרים ברבים ולהתנהג בצורה מבזה, על-מנת "להתעלות" מנורמות העולם. על מעשים אלו הוכיח אותו רבו, המגיד ממעזריטש. מאוחר יותר, הצטרף רבי אברהם לעליה החסידית הראשונה לארץ הקודש. הוא נפטר בטבריה בד' שבט ה'תקע.

הרב ישראל אבוחצירא, ה"באבא סאלי", נולד בתפילת שבמרוקו למשפחת אבוחצירא המפורסמת. מגיל צעיר הוא התפרסם כצדיק, עושה ניסים ומקובל גדול. בשנת 1964 הוא עבר להתגורר בארץ הקודש, ולבסוף התיישב בנתיבות. הוא נפטר בשנת תשד"מ (1984) בד' שבט. אלפים נוהרים לקברו מדי שנה בשנה.