Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
Tel Aviv-Yafo, Israel | שינוי

יום שלישי 1 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור Tel Aviv-Yafo, Israel
05:19
עלות השחר (עלות השחר):
05:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:10
סוף זמן קריאת שמע:
10:02
סוף זמן תפילת שחרית:
11:44
חצות (היום):
12:10
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:48
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:47
שקיעת החמה (שקיעה):
17:15
לילה (צאת הכוכבים):
23:44
חצות הלילה (הלילה):
51:07 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

מייסד חסידות חב"ד ובעל התניא והשולחן ערוך, רבי שניאור זלמן מליאדי, נפטר בליל כ"ד בטבת בערך בשעה 10:30 בערב, זמן קצר לאחר שאמר את ה"הבדלה" בצאת השבת. הדבר קרה תוך כדי מנוסה מצבאות נפוליאון המתקדמים לכיוון מוסקבה.

הרבי היה בן 68 בזמן פטירתו, ובנו רבי דובער, "האדמו"ר האמצעי", מילא את מקומו כמנהיג תנועת חב"ד.

רעידת אדמה זעזעה את צפון ישראל, והותירה אחריה 4,000 קרבנות בצפת ובין 700 ו-1,000 קרבנות בטבריה.

ניצולים רבים היגרו לחברון, ובכך חיזקו את הקהילה החבדי"ת המתפתחת שנוסדה עשר שנים קודם לכן על-ידי רבי דובער מליובאוויטש, האדמו"ר השני לחסידות חב"ד.