Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

יום שני 7 ינואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
ראש חודש
היסטוריה יהודית

בראש חודש שבט, שנת ב'תפח לבריאת העולם, משה כינס את כל העם היהודי והחל לחזור באזניהם את מה שנכתב בספר התורה. חזרה זו – המכונה "משנה תורה" – ארכה 37 יום, והסתיימה ביום האחרון לחייו של משה, ז' באדר. לפי המסורת הוא תירגם את התורה לשבעים שפות ביום זה.

הלכות ומנהגים

היום הוא היום הראשון של חודש שבט .

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.