Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 5 נובמבר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:42
עלות השחר (עלות השחר):
05:15
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:01
זריחה (הנץ החמה):
08:40
סוף זמן קריאת שמע:
09:35
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:44
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:48
שקיעת החמה (שקיעה):
17:14
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:34 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בתקופת בית המקדש השני, ז חשוון היה היום בו היהודי האחרון שהתגורר בארץ ישראל - על גדות נהר פרת - היה מגיע לביתו לאחר ביקור בירושלים בחג הסוכות. כדי להקל על מסעו, לא היו מתפללים בארץ ישראל לגשם עד ליום זה.

ביום זה נפטר רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד ישיבת חכמי לובלין שתיקן מערכת לימוד יומית של התלמוד בשם "הדף היומי".

הלכות ומנהגים

בארץ ישראל מתחילים להתפלל על הגשם ביום ז בחשוון, ומוסיפים בתפילת העמידה את הבקשה "ותן טל ומטר לברכה". בארצות אחרות כארצות הברית, קנדה, רוסיה ועוד עושים זאת בתחילת חודש דצמבר.