כתוב לנו

ה'תנאים': הטקסט המלא והסברים

ה'תנאים': הטקסט המלא והסברים

 דוא"ל

מהם התנאים?

תנאים הם חוזה כספי שנערך בין נציג החתן ונציג הכלה. החוזה מכיל התחייבות לערוך את החתונה, לחלק את הוצאות החתונה ביניהם וכן התחייבות להעניק מתנות לחתן ולכלה.

כדי לוודא שמילוי הטופס ייעשה כהלכה הרב המסדר את הקידושין ימלא את השורות החסרות. לתועלת הגולשים אנו מביאים כאן את נוסח התנאים1 המלא, לצד הנוסח בעיבוד לעברית ובשילוב הסברים.

נוסח התנאים המקורי

בעזה"י

למז"ט יעלה ויצמח כגן רטוב מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' הטוב

אלו הן ראשי הפרקים בעזר שוכן שחקים שנדברו והותנו בין הני שני הצדדים היינו מצד האחד הנכבד והמפורסם כו' וכו' ... העומד מצד ... החתן

ומצד השני הנכבד והמפורסם כו' וכו' ... העומד מצד ... הכלה המהוללה

ראשית דבר הרי הוא החתן הנ"ל ישא למזל טוב את הכלה הנ"ל בחופה וקדושין כדת משה וישראל ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה וישלטו בנכסיהון שוה בשוה וידורו ביניהם באהבה וחיבה כאורח כל ארעא.

הרי הוא הנכבד והמפורסם כו' וכו' ... הנ"ל העומד מצד ... החתן הנ"ל התחייב את עצמו ליתן מתנות ... החתן הנ"ל מתנות להכלה הנ"ל ובגדים ... החתן הנ"ל כמנהג הנגידים המפורסמים.

הרי הוא הנכבד והמפורסם כו' וכו' ... הנ"ל העומד מצד ... הכלה הנ"ל התחייב את עצמו ליתן נדן ... הכלה הנ"ל מתנות להחתן הנ"ל ובגדים ... הכלה הנ"ל כמנהג הנגידים המפורסמים.

החתונה תהיה אי"ה בשעה טובה ומוצלחת בזמן ומקום כפי שיתרצו שני הצדדים רב חזן שמש וכלי זמר לחצאין מטה מוצעת צעיפים ורדידים טלית וקיטל כנהוג. ומחמת כו'

ערב קבלן מצד החתן ...

ערב קבלן מצד הכלה ...

והצדדים הנ"ל מחוייבים לפצות את הערבים הקבלנים הנ"ל שלא יגיע להם שום היזק וגרם היזק ... מן הצדדים ומן הערבים קבלנים ומן החתן וכלה הנ"ל על כל הא דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא בי' הכל שריר וקיים.

וכהנ"ל נעשה בתקיעת כף ובקנין גמור אגב סודר ובכל אופן היותר מועיל עפ"י דת תורתינו הקדושה כמנהג וכתוקף תנאים ראשונים דנהיגן בישראל. בפנינו עדים הח"מ

היום יום ... ליצירה

ובאנו על החתום יום הנ"ל שנה הנ"ל פה ...

נאום ...

נאום ...

נוסח התנאים בעברית מדוברת, בשילוב הסברים

בעזרת השם יתברך.

למזל טוב, יהי רצון ששידוך זה יעלה ויצמח כגן רענן ורטוב2; אדם שמצא אישה, מצא טוב3, והאדם יפק רצון מאת השם4 הטוב.

להלן מובאים ראשי הפרקים, בעזרת האלוקים השוכן בשחקים, ששני הצדדים דיברו וסיכמו ביניהם.

אלו הם שני הצדדים: מצד האחד הנכבד והמפורסם וכו' וכו'5 (כאן מופיע שם הנציג) המייצג את (כאן מופיע שם החתן) החתן.

מהצד השני הנכבד והמפורסם וכו' וכו' (כאן מופיע שם הנציג) המייצג את (כאן מופיע שם הכלה) הכלה המהוללה.

ואלו הם ראשי הפרקים של הסיכום שנערך ביניהם:

ראשית דבר, החתן אשר שמו מופיע לעיל, ישא למזל טוב את הכלה, אשר שמה מופיע לעיל, בחופה וקידושין כדת משה וישראל. הם לא יבריחו או יעלימו את נכסיהם זה מזו או זו מזה אלא ישלטו בנכסיהם שוה בשווה. החתן והכלה ידורו יחדיו באהבה ובחיבה כדרך כל הארץ.

בנוסף לכך הצדדים יעניקו מתנות כדלהלן:

הנכבד והמפורסם וכו' וכו' המייצג את החתן, התחייב להעניק מתנות לחתן, מתנות לכלה ובגדים לחתן כפי שנוהגים העשירים המפורסמים6.

והנכבד והמפורסם כו' וכו' המייצג את הכלה, התחייב להעניק נדוניה7 לכלה, מתנות לחתן ובגדים לכלה, כפי שנוהגים העשירים המפורסמים.

החתונה תתקיים בעזרת ה' בשעה טובה ומוצלחת, במקום שיסכמו ביניהם שני הצדדים.

הוצאות החתונה הכוללות את הרב המסדר קידושין, החזן, השמש וכלי הזמר שינגנו בחתונה תחולקנה שווה בשווה בין שני הצדדים. בנוסף לכך, יקבלו החתן והכלה מיטה מוצעת, צעיפים, הינומה, טלית וקיטל8 כנהוג.

ומכיוון ש9...

ערב קבלן10 מצד החתן הוא (כאן מופיע שם הערב)

ערב קבלן מצד הכלה הוא (כאן מופיע שם הערב)

הצדדים המוזכרים לעיל המייצגים את החתן והכלה מתחייבים לפצות את הערבים המוזכרים כאן ולוודא שלא יינזקו במידה וחלילה שידוך זה לא יצא אל הפועל.

כדי לתת לטופס זה מעמד חוקי-הלכתי, ערכנו קנין11 בו השתתפו נציגי החתן והכלה, הערבים והחתן והכלה עצמם. את הקנין ערכנו בכלי הכשר לביצוע הקנין מבחינה הלכתית. והכל שריר וקיים.

את כל האמור לעיל סיכמנו באמצעות תקיעת כף ובאמצעות קנין גמור שנעשה על-ידי בגד, באופן הטוב ביותר על פי דת תורתנו הקדושה, כפי המנהג המקובל בישראל וכפי התנאים הראשונים שנהגו בהם ישראל.

הדבר נעשה בפנינו, העדים החתומים מטה

(חתימת שני עדים כשרים)

בתאריך ____ לבריאת העולם.

הערות שוליים
1.

ישנם כמה נוסחאות לתנאים. הנוסח המובא כאן הוא אחד מהם, כפי שיטת חב"ד.

2.

"כגן רטוב" הוא איחול יהודי מקובל המסמל רעננות והתחדשות. הוא מופיע גם בפיוט למוצאי שבת, שם נאמר "תנה לנו שבוע טוב, רענן כגן רטוב". לא ידוע מי חיבר את הפיוט שנחתם בראשי תיבות "יצחק הקטן".

3.

על פי משלי יח, כב. ובמקור: מצא אשה מצא טוב, ויפק רצון מה'". על פי פירוש המצודת דוד, האישה מסייעת לו לאדם בעמלו ולפיכך מי שמוצא אישה מוצא טוב.

4.

על פי הפסוק הנ"ל במשלי. המצודת דוד מסביר כי האדם שנושא אישה ניצל מחטאים ולפיכך מפיק רצון מאת האלוקים.

5.

כדי שלא לפגוע בכבוד איש, התוארים "הנכבד והמפורסם" מופיעים לפני שמות נציגי צד החתן והכלה.

6.

כלומר בהרחבה, ולא בצמצום.

7.

כסף או שוה כסף שתביא עמה הכלה אל הנישואין.

8.

גלימה לבנה אותה נוהגים ללבוש בקהילות אשכנז בעת החתונה וביום כיפור.

9.

מילים אלו רומזות לתקנה עתיקה בקהילות יהדות גרמניה, לפיה אם בשנת הנישואין הראשונה החתן או הכלה מתים ללא ילדים, על בן/בת הזוג שנותרו בחיים להשיב את המתנות ליורשי הבעל/האישה. תקנה זו מוזכרת במרומז במילים אלו.

10.

ערב קבלן, בשונה מערב רגיל, נחשב כחלק מהעיסקה ולא כערב חיצוני שלא מעורב בעיסקה.

11.

על פי ההלכה, כדי שלחוזה כספי יהיה תוקף, על השותפים בחוזה לערוך מעשה פיזי המכונה 'קנין'. הקנין המדובר כאן נעשה באמצעות הנפת בגד (כגון: מטפחת) על-ידי הצדדים המעורבים בחוזה.

כל הזכויות שמורות. אם נהנית מהתוכן בעמוד זה, תוכל להפיץ אותו הלאה בהתאם לתנאי השימוש שלנו.
 דוא"ל
הוסיפו תגובה
1000 תווים נשארו