כתוב לנו

ספר עבודה

ספר עבודה

 דוא"ל

בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

שאלו, שלום ירושלים; ישליו, אוהבייך (תהילים קכב,ו).

ספר שמיני והוא ספר עבודה

הלכותיו תשע, וזה הוא סידורן: הלכות בית הבחירה, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, הלכות ביאת המקדש, הלכות איסורי מזבח, הלכות מעשה הקרבנות, הלכות תמידין ומוספין, הלכות פסולי המוקדשין, הלכות עבודת יום הכיפורים, הלכות מעילה.

דף זה מופיע בשפות אחרות