כתוב לנו

סיפור מתן תורה בחמש דקות

סיפור מתן תורה בחמש דקות

כיצד קיבלנו את התורה?

 דוא"ל

ההכנות

באחד לחודש סיון, היום הראשון בחודש השלישי לאחר יציאת מצרים, הגיעו בני ישראל למדבר סיני וחנו ליד ההר.

במשך מספר שבועות של מסע במדבר תחת השגחה אלוקית, מלווה בניסים שהתרחשו לעיתים תכופות מאוד, כמו המן והשליו, המתקת המים הניסית, תבוסת עמלק וקריעת ים סוף, עם ישראל נעשה מודע יותר ויותר לקיומו של הקב"ה.

אמונתם גברה מיום ליום, עד שהם הגיעו לדרגת קדושה ואחדות שאף אומה אחרת מעולם לא השיגה.

משה ירד מהר סיני וה' אמר אליו את הדברים הבאים: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל: אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי עם סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" (שמות, י"ט, ג-ו).

משה חזר מסיני וקרא לזקני העם ושם לפניהם את דברי הקב"ה. והעם ענה פה אחד בקול אחד: נעשה ונשמע. "כל אשר דיבר ה' נעשה" (שמות, י"ט, ח').

כלומר הם קיבלו עליהם את התורה לגמרי, על כל מצוותיה, מבלי לבקש אפילו רשימה מפורטת של התחייבויות ותפקידים הכרוכים בכך.

כאשר בני ישראל הביעו את להיטותם לקבל את התורה, השם דיבר אל משה שוב ואמר: "לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וכבסו שמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב לאמור: השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר מות יומת" (שמות י"ט, י-יג).

ההתגלות על הר סיני

שחר היום השלישי הופיע בתוך ברקים ורעמים שמלאו את האוויר. עננים כבדים נתלו מעל להרים, וקולות השופר המתגברים והולכים גרמו לעם לרעוד מפחד. משה הוביל את בני ישראל אל מחוץ למחנה והעמיד אותם למרגלות הר סיני, שהיה כולו רועד ועטוף עשן, כי ה' ירד בתוך אש לעיני כל העם על הר סיני.

קול השופר התחזק, אך פתאום כל הקולות נָדַמו, ושקט מוחלט השתרר; ואז אמר הקב"ה את עשרת הדברות. ואלו הן:

1. "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.

2. "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחוה להם ולא תעבדם, כי אנכי ה' אלהיך אל קנא פקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאיי, ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי.

3. "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא, כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא.

4. "זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת לה' אלהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו.

5. "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך.

6. "לא תרצח

7. "לא תנאף

8. "לא תגנוב

9. "לא תענה ברעך עד שקר

10. "לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך".

משה מקבל את התורה

כל העם שמע את דבר ה' והם היו נפחדים.

הם התחננו לפני משה שיהיה המתווך בינם לבין ה', משום שאם ה' בכבודו ובעצמו ימשיך לתת להם את כל התורה כולה, הם ודאי ימותו. משה אמר להם לא לפחד, כי ה' התגלה אליהם כדי שייראו מפניו ולא יחטאו.

ואז ביקש הקב"ה ממשה לעלות להר; כי רק הוא לבדו יכול היה לעמוד בנוכחות ה'. שם יקבל משה את שני לוחות הברית המכילים את עשרת הדברות ואת התורה כולה כדי ללמדה לבני ישראל.

משה עלה להר ונשאר שם ארבעים יום וארבעים לילה, ללא אוכל וללא שינה, משום שהוא הפך להיות כמו מלאך. במשך זמן זה גילה ה' למשה את כל התורה, עם כל מצוותיה ופירושיה.

לבסוף, נתן ה' למשה את שני לוחות האבן, לוחות העדות, המכילים את עשרת הדברות שנכתבו על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו.

כל הזכויות שמורות. אם נהנית מהתוכן בעמוד זה, תוכל להפיץ אותו הלאה בהתאם לתנאי השימוש שלנו.
 דוא"ל
כתוב תגובה
סדר לפי:
11 תגובות
1000 תווים נשארו
יהונתן 10 יוני 2016

תשובה נחמדה הקב"ה ברא את התורה תתקע"ד דורות קודם בריאת העולם, והתורה הייתה גוש של אותיות דבוקות ומחוברות.משה רבינו כתב את התורה. דהיינו, הוא הפריד את האותיות והדביקם לקלף.
חוץ מזה הוא כתב 13 ספרי תורה.
הגמרא שואלת כיצד משה יכול לכתוב וימות משה? והרי אם הוא כותב א"ז הוא לא מת... והתורה הינה תורת אמת??? והמאה עונה ע"כ מספר תירוצים. השב

שי מנצר בני ברק 10 יוני 2016

תגובה לשאלה מדוע נקרא המעמד קבלת התורה ולא קבלת עשרת הדיברות תשובה לישי כהן:
השאלה מצויינת וכמה הסברים לדבר
א. אכן בקבלת התורה קיבלנו את עשרת הדיברות אולם מעמד זה נחשב ל"קבלת התורה", כיון שבו נקבע שעם ישראל הוא המקבל את תורת האלוקים, ואכן במעמד זה ניתן רק החלק הראשון, שהוא חשוב מאד, אך התורה המשיכה וניתנה בשלבים ולכולם יש את אותו כח של מעמד הר סיני שבו נקבע כאמור כי עם ישראל יקבל את התורה ע"י משה רבנו שהוסמך באותו מעמד להיות מקבל התורה ומוסרה לישראל.
ב. בעשרת הדיברות כלולים כל תרי"ג המצוות כפי שהסבירו גדולי הדורות, ואכן נאמר במדרש כי עם ישראל בשומעם את עשרת הדיברות שמעו יחד עימהם את הכללים במהם נובעות כל שאר המצוות.
ג. תוספת על הנ"ל - משה רבינו קיבל את כל התורה כולה בהר סיני באותם ארבעים יום שהיו המשך מעמד הר סיני (ההר עדיין בער באש כל אותם הימים הללו) אם כי לבני ישראל הוא מסר את התורה על פי ציווי השם יתברך בחלקים חלקים מכאן והלאה.
יש עוד הסברים רבים ולא נגעתי אלא בקצה המזלג, אקווה שתשובה זו תגרה אותך ואת האחרים להוסיף ללמוד ולהחכים בתורתנו הקדושה.
בברכה
שי מנצר, בני ברקהיתה זו התחלה של קבלת התורה כולה, כיון שבמעמד זה השב

החפץ בעילום שמו 6 יוני 2016

התוצאות המדויקות שנזכרו בתגובתי הקודמת בספר שמות נזכרו המילים "וידבר\ויאמר ה' אל משה" - 60 פעם.
בספר ויקרא - 35 פעם.
בספר במדבר - 64 פעם.
בספר דברים - 3 פעמים.
בספר שמות נזכר שמו של משה - 306 פעם.
בספר ויקרא - 93 פעם.
בספר במדבר - 281 פעם.
בספר דברים - 40 פעם.
בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות,
החפץ בעילום שמו. השב

בעילום שם 6 יוני 2016

ל"מונדר עיסא" ג מפני סיבות טכניות, הנני להמשיך את תגובתי בזאת:
בגין כך אמרו חז"ל - "משנה תורה [ספר דברים] משה מפי עצמו אמרו". כלומר, לא שמשה ח"ו המציא ספר זה מעצמו. ודאי וודאי שגם ספר זה - ככל התורה כולה - נאמר ברוח הקודש. רק שבכל זאת ישנו הבדל בין ספר דברים ("משנה תורה") לשאר חומשי התורה - שאר חומשי התורה, כתבם משה עליו השלום בתיעתוק מושלם כפי שהדברים נאמרו ע"י ה', ללא עיבוד בשכלו האישי.
בספר דברים לעומת זאת, משה קלט את הדברים בשכלו-הוא, ובסגנון זה כתבם. לכן הוא גם נכתב כדבריו של משה לישראל, ולא כבשאר החומשים - שנכתבו כדבריו של ה' לישראל. לכן גם לא נזכר בו כמעט הלשון "וידבר\ויאמר ה' אל משה [לאמר]" [חוץ מ-3 פעמים שהוא כן נזכר, בסיפור ימיו האחרונים של משה] - בעוד שבשאר הספרים (מאז הופעתו של משה בספר שמות ואילך) לשון זה נזכר 159 פעם(!).
גם שמו של משה עצמו כמעט ולא נזכר בו, מסיבה זו (כיון שספר דברים נכתב כאילו משה עצמו מדבר). בעוד שבשאר החומשים (משמות ואילך) נזכר שמו של משה 680 פעם(!), וכשבפרשה אחת (תצוה) לא נזכר שמו של משה הדבר מעורר פליאה - בספר דברים נזכר שמו של משה רק 40 פעם(!). חג מתן תורה שמח. השב

החפץ בעילום שמו 6 יוני 2016

ל"מונדר עיסא" ב מפני סיבות טכניות, אני ממשיך את תגובתי בזאת.
בראש חודש שבט שנת ב' אלפים תפ"ח [מתן תורה הי' בו' סיון ב' אלפים תמ"ח], כחודש לפני הסתלקותו* של משה, החל משה ב"חזרה" על כל התורה כולה ודברי מוסר, לעם העומד להכנס לארץ - כחדשיים וחצי מאוחר יותר, בי' ניסן [אחרי שכל היוצאים ממצרים נפטרו (מתו) בעקבות חטא המרגלים, חוץ משלשה: משה עצמו, שעתיד להסתלק מן העולם כארבעים יום מאוחר יותר; יהושע בן נון, תלמידו וממלא-מקומו, שעתיד להכניס את ישראל לארץ; וכלב בן יפונה, נשיא שבט יהודה, שהי' (כיהושע) יחד עם המרגלים אבל לא חטא ולכן נשאר בחיים (גם יהושע נשאר בחיים מסיבה זו). גם אהרן הכהן ומרים הנביאה, אחיו ואחותו של משה, הסתלקו כבר לעולמם באותה שעה - אך בסיבת "חטאים" הרבה יותר דקים, שבגללם גם משה הסתלק במדבר ולא נכנס לארץ המובטחת].
"חזרה" זו על כל התורה, ביחד עם דברי המוסר שאמר משה במשך אותם ה-40 יום האחרונים לחייו, מרכיבחם את ספר דברים.
* ה ס ת ל ק ו ת : נהוג להשתמש לגבי פטירתם (מיתתם) של צדיקים בלשון "הסתלקות" שמורה על עלי' למדרגה נעלית יותר. השב

החפץ בעילום שמו 6 יוני 2016

ל"מונדר עיסא" א בשעת מתן תורה ניתנו עשרת הדברות, שכוללות [בעצם] את כל התורה כולה (זו גם התשובה לשאלה של "כהן ישי").
אחר כך, בז' בסיון עלה משה לשמים - ולמד מפי הקב"ה את כל התורה כולה במשך 40 יום.
[בתום 40 היום חטאו ישראל בעגל, משה שבר את הלוחות הראשונות, עלה ל-40 יום נוספים כדי לבקש סליחה עבור עם ישראל - וה' (בעיקרון) לא סלח, למחרת 40 היום השניים - בראש חודש אלול עלה משה ל-40 יום נוספים לבקש סליחה - והפעם ה' סלח, ביום הכפורים ירד משה מההר ובידו הלוחות השניות (לכן גם יום הכפורים הוא יום סליחה לעם ישראל).]
אחר כך, במשך כ-40 השנים הבאות, לימד משה את עם ישראל את כל התורה כולה [היו גם מצוות בודדות שהתווספו במשך 40 שנה אלו. לדוגמא: ירושת בנות כשאין בנים ועוד]. השב

מונדר עיסא שפרעם 3 אוקטובר 2015

שאלה, ספר דברים, מתי משה עליו השלום קיבלו? השב

כהן ישי תל אביב 22 מאי 2015

במעמד הר סיני קיבלנו את שני לוחות הברית ובהם עשרת הדיברות בלבד,למה אם כן נאמר ונכתב בכל מקום של מפרשים שקיבלנו את התורה,הלא התורה נכתבה מאוחר יותר..לדעתי זה משבש את תודעת הדורות שהרי חושבים שכל התורה ניתנה בשלמותה במעמד הר סיני. השב

איילת 21 מאי 2015

איזה מעמד מרגש.... בע״ה שניזכה לביאת המשיח ונזכה לעמוד במעמד כזה לפני מלך מלכי המלכים, הקב״ה, אבינו שבשמיים, ישתבח שמו לעד!!!! השב

ירון ברכר ברלין 15 פברואר 2015

עם ישראל היה מאז ומתמיד עם קשה עורף שהכעיס את השם בהתנהגותו לא אחת לעניות דעתי יש סמליות רבה בניפוץ לוחות הברית על ידי משה בזעמו שכן כל הפרושים וההסברים שניתנו בהמשך לתורה ולעשרת הדיברות שלמעשה פשוטים מאד להבנה ומהוים את תמצית התורה וחלקה המעשי הפשט אלא שנעשה ונשמע הפך לנשמע נפרש ונשקול בימים אלה וחבל מאד שזה המצב ההתנהגות של עם ישראל כיום מבזה את כבוד התורה ואני לא אדם דתי אלא מאמין באמונה שלמה בקיום השם כנראה שעם ישראל זקוק למבול נוסף כמו בתקופת נוח כדי להתעשת ולהתחיל מחדש מי שמחשיב עצמו לדתי חיב להקפיד יותר מאחרים על התנהגותו ולקרוא באגרת הרמב"ן את כללי ההתנהגות שלכה למעשה כפי שהעבירם לבנו זו מצוה וסגולה לקרוא את האגרת שלצערי לא מוכרת ל"דתיים" רבים ובסופה כתוב תקרא את האגרת הזאת פעם אחת בשבוע ולא תפחות לקימה ובכל יום שתקראנה יענוך מן השמיים כאשר יעלה על לבך לשאול ואני מוסיף בכל יום שתקראנה תבין ותלמד איך צריך להתנהג כיום בסדום ועמורה כדי לקיים את דבר התורה ומצוות הדת ללא פרשנויות מיותרות אלא הלכה למעשה בשורות טובות השב

עוז 17 יולי 2013

כתוב יפה. נחמד מאוד. השב