הנה טיפ:
הזן את כתובת הדוא"ל שלך, ובכל שבוע תקבל מגזין מרתק ומעשיר, עם סיפורים ומאמרים שתאהב. וזה בחינם.
אה, ואל תשכח לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו!
כתוב לנו
יום שישי כ״ו אדר ה׳תשע״ז / 24 מרץ 2017
Chabad Chassidus is an all-embracing world outlook and way of life which sees the Jew's central purpose as a unifying link between the Creator and His world. Written by the Alter Rebbe, the founder of Chabad, Tanya is the central text of Chabad Chassidus. It shows the reader a path to realizing their purpose and developing a deeper relationship with G-d. Choose from one of the two formats available: through Lessons in Tanya - a profound and clear explanation of the Alter Rebbe's writings, or through an audio class.

תניא

תניא

לקוטי אמרים, אמצע פרק ל"ז

 דוא"ל

לקוטי אמרים, אמצע פרק ל"ז

וכל ניצוץ -

של נשמה, לא ירד לעולם הזה, -

כדי לתקן ולהעלות את עצמו, כי אם לתקן את הגוף והנפש החיונית - כפי שרבנו הזקן מסביר להלן. כיוון שרבנו הזקן מזכיר כאן את ירידת הנשמה, הוא מפסיק (כמאמר המוסגר) כדי להדגיש גודל הירידה לגבי הנשמה, שגם אם ניצוץ הנשמה יגיע כאן למטה לדרגה העליונה ביותר של אהבה ויראה של צדיק גמור - אין זה שווה לאהבה וליראה של הנשמה למעלה, לפני ירידתה למטה - אף שהיא -

ירידת הנשמה לעולם הזה, ירידה גדולה ובחינת גלות ממש, -

לנשמה, כי גם שיהיה -

בירידתו למטה בגוף, צדיק גמור עובד ה' ביראה ואהבה רבה בתענוגים -

המדריגה העליונה ביותר באהבה ויראה, לא יגיע -

ניצוץ הנשמה של הצדיק, למעלות דבקותו בה' בדחילו ורחימו ביראה ואהבה שהיו לניצוץ הנשמה, בטרם ירידתו לעולם הזה החמרי, לא מינה ולא מקצתה, -

לא ממנה ואף לא ממקצת ממנה, ואין ערך ודמיון ביניהם -

בין היראה והאהבה של הנשמה למעלה, לבין יראתה ואהבתה בהיותה למטה בגוף, כלל, כנודע לכל משכיל, שהגוף אינו יכול לסבול כו', -

יראה ואהבה גדולות כאלו שיש לנשמה למעלה, הרי שהירידה הגדולה של הנשמה, היא לא עבור עצמה - אלא ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית, הוא כדי לתקנם -

את הגוף ונפש הבהמית, בלבד, ולהפרידם מהרע של שלש קלפות הטמאות, על ידי שמירת שס"ה לא תעשה וענפיהן, -

להישמר מאיסורים דאורייתא ודרבנן, ולהעלות נפשו החיונית עם חלקה השיך לה מכללות עולם הזה, ולקשרם וליחדם באור-אין-סוף ברוך-הוא, אשר ימשיך בהם -

וזאת, על ידי קיומו כל רמ"ח מצות עשה בנפשו החיונית, שהיא היא -

הנפש החיונית, המקיימת כל מצות מעשיות כנזכר לעיל. -

בפרק זה, שאין הנפש האלקית יכולה לקיים את המצוות הנעשות עם הגוף הגשמי, אלא על ידי הנפש החיונית. שכן, בלעדיה אין הנפש האלקית יכולה לפעול בגוף. וכמו שכתוב [בעץ חיים שער כו]: כי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל כו', ולא הוצרכה להתלבש בעולם הזה וכו', -

ובגוף ונפש הבהמית, רק להמשיך אור -

אלקי, כדי לתקנם כו', -

את הגוף ונפש הבהמית, והוא ממש דוגמת סוד גלות השכינה, לברר ניצוצין וכו'. -

כשם שהשכינה ירדה לגלות כדי לברר ולהעלות את ניצוצי הקדושה שנפלו בקליפה - כך גם יורדת הנשמה בגוף, דבר המהוה גלות לגבה, כדי לתקן את הגוף ונפש הבהמית ולברר את ניצוצות הקדושה שבהם. על כל פנים, מוסברת עתה היטב מעלת המצוות המעשיות: כיוון שכל תכלית בריאת העולמות וירידת הנשמה למטה, הוא כדי להעלות את הגוף ונפש הבהמית, ועל ידי כך גם את כל העולם - הרי הדבר מתבצע בעיקר על ידי מצוות מעשיות, הנעשות עם הגוף והנפש הבהמית.


Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת
ר' יוסף ב"ר זאב הלוי ע"ה וויינבערג
The Parshah
דף זה מופיע בשפות אחרות