הנה טיפ:
הזן את כתובת הדוא"ל שלך, ובכל שבוע תקבל מגזין מרתק ומעשיר, עם סיפורים ומאמרים שתאהב. וזה בחינם.
אה, ואל תשכח לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו!
כתוב לנו
יום שני כ״ב אדר ה׳תשע״ז / 20 מרץ 2017

תניא

תניא

לקוטי אמרים, סיום פרק ל"ו

 דוא"ל

לקוטי אמרים, סיום פרק ל"ו

וגם -

לו זו בלבד שזה יהיה לעתיד, אלא כבר היה לעולמים מעין זה, -

מעין גילויי ימות המשיח ותחיית המתים, כבר היה בשעת מתן תורה, כדכתיב: -

כמו שכתוב: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו" - "הראת" ממש, בראיה חושיית, -

כי, כשאומרים ''הראת'' - הראת את עצמך, הרי הכוונה שראו אותו, וזוהי ראיה מוחשית, כדכתיב: -

כמו שכתוב: "וכל העם רואים את הקולות" - "רואים את הנשמע", -

את כל גילויי מתן תורה שקלטו - הם ראו ממש; ופרשו רז"ל: מסתכלים למזרח ושומעין את הדבור יוצא אנכי כו', -

ה' אלקיך, וכן לארבע רוחות ולמעלה ולמטה, -

מכל צד שאליו הסתכלו נשמע משם הדבור ''אנכי ה' אלקיך''. וכדפרש בתיקונים -

וכמו שמפרש ב''תיקוני זוהר'': דלית אתר דלא מליל מיניה עמהון כו'. -

שאין מקום ממנו לא דיבר - הקב''ה - איתם. והיינו, -

כך היה הדבר, מפני גלוי רצונו יתברך בעשרת הדברות, שהן כללות התורה, שהיא -

התורה, היא פנימית רצונו יתברך וחכמתו, ואין שום הסתר פנים כלל, -

ומשום כך היתה התגלות אלקות בכל העולם. כמו שנאמר: "כי באור פניך נתת לנו תורת חיים". -

הרי שתורה באה מ''אור פניך'' - האור הפנימי של אלקות. ולכן -

מפני שהיתה התגלות אלקות, היו -

בני ישראל בשעת מתן תורה, בטלים במציאות ממש, כמאמר רז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו', -

כלתה נפשם ונתבטלו במציאות, אלא שהחזירה הקדוש-ברוך-הוא להן -

את הנשמה, בטל שעתיד להחיות בו את המתים, והוא טל תורה -

שכן, בתורה ישנן בחינת ''מטר'' ובחינת ''טל'', שנקרא "עוז", -

החוזק והכוח לקבלת ההתגלות האלקית ושלא להתבטל במציאות, כפי שנזכר לעיל בקשר לצדיקים לעתיד לבוא. כמאמר רז"ל: "כל העוסק בתורה - טל תורה מחיהו כו'". -

הרי, שהכוח להחיות, בא מבחינת "טל" שבתורה. ובאותו טל החזיר הקב"ה את הנשמות לישראל בשעת מתן תורה - בלי ענינה של תחיית המתים - שלא יתבטלו במציאות לנוכח גילוי האור האלקי שהתגלה אז באופן של מעין ימות המשיח ולעתיד לבוא.

רק שאחר כך -

אחרי מתן תורה, גרם החטא -

שחטאו ישראל, ונתגשמו הם והעולם, עד עת קץ הימין, -

כשיתגלה ''ימינו'' של הקב''ה, שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם, ויוכלו לקבל גילוי אור ה', שיאיר לישראל על ידי התורה שנקראת "עוז". -

והיא הנותנת כוח לקבל את ההתגלות. ומיתרון ההארה לישראל - יגיה חשך האמות גם כן, כדכתיב: -

כמו שכתוב: "והלכו גוים לאורך וגו'", -

של ישראל; וכתיב: -

אומות העולם יאמרו לבני ישראל: "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'", וכתיב: "ונגלה כבוד ה', וראו כל בשר יחדיו וגו'", -

''כל בשר'' - כל אדם, גם של אומות העולם; וכתיב: "לבוא בנקרת הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד ה' והדר גאונו וגו'", -

זה מוסב על האומות, שיהיו אז חדורים ברוב פחד - שכן, על בני ישראל שיהיו אז מיוחדים ומאוחדים עם הקב"ה, לא מתאים לומר שהם ימהרו להתחבא בצורים וכו'. וכמו שנאמר: "והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך וגו'": -

כל - גם אומות העולם. הרי, שתהיה אז התגלות אלקות בעולם גם בשאר העמים. בכך מתבטאת תכלית ושלימות העולם הזה, כפי שהעולם יהיה בימות המשיח ותחיית המתים.


Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת
ר' יוסף ב"ר זאב הלוי ע"ה וויינבערג
The Parshah
דף זה מופיע בשפות אחרות